Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Brandwonden website impliceert dat de bezoeker (hierna « de gebruiker » genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder « informatie » wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan (tenzij De Stichting uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot opslaan van de informatie voorziet door middel van een "Sla op" button] of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

De Stichting besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen Nochtans kunnen De Stichting en haar leveranciers van inhoud (hierna "content providers" genoemd) noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder meer » zonder garantie van om het even welke aard verschaft De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. De Stichting en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen . De Stichting en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Brandwonden website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. De Stichting en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van Brandwonden en verwante informatiediensten

Hyperlinks naar sites van derden

De Brandwonden website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door Brandwonden van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat De Stichting de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat Brandwonden haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen De Stichting en de uitbaters van deze sites. De Stichting kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van De Stichting en van de betrokken content providers. De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Brandwonden site of deze van de betrokken content providers verschijnen worden door het auteursrecht beschermd : reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen. Het opslaan en uitprinten van informatie van Brandwonden of van haar content providers is in het algemeen enkel toegestaan indien De Stichting hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt via de "sla dit op" button. Het opslaan van informatie van Brandwonden of van haar content providers in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch « cachen » van de informatie door de browser). Sommige namen, tekens of logo's die op deze website of op de websites van de content providers worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Bescherming van de Privacy

De Stichting respecteert de Privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Brandwonden website en het gebruik dat De Stichting van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
De Stichting verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor informatie- en communicatiedoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:
Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties: De Stichting verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de website, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij de deelname aan bepaalde acties, kan door De Stichting of door de partners van De Stichting gebruikt voor (directe) communicatiedoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde informatie of diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook worden verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Verzameling van gegevens voor interne doeleinden :profilering, trafiekanalyse, verbetering van aanboden diensten De Stichting verzamelt ook persoonlijke informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de Brandwonden website, analyse van de webtrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door Brandwonden geboden informatie en diensten.
Gebruik van "cookies" Brandwonden maakt tenslotte gebruik van zogenaamde "cookies". "Cookies" zijn minuscule gegevens die op de harde schijf van de gebruiker worden ingeplant om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van "cookies" wordt door websurfers algemeen aanvaard. De meeste belangrijke websites maken er dan ook gebruik van. Brandwonden maakt onder meer gebruik van "cookies" om te vermijden dat de gebruiker van de Brandwonden website zich voortdurend moet aanmelden om gepersonaliseerde diensten te verkrijgen via zijn gebruikersnaam en paswoord. U kan het gebruik van cookies in belangrijke mate zelf beheren via uw browser. De Stichting kan echter geen optimale werking van de Brandwonden website garanderen, indien U het gebruik van cookies via uw browser uitschakelt.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door De Stichting worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan De Nationale Stichting voor hulp aan Zwaar Verbanden,  Frans Landrainstraat, 43, 1970 Wezembeek-Oppem. Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor (directe) marketingdoeleinden via email gericht aan info@brandwonden.be.
Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling De Stichting behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.

Slotbepaling

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Brussel (België) zijn uitsluitend bevoegd.